Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Messageinabottle.eu (hierna MIB.eu)  de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Merwedeweg 29 te Alblasserdam - Nederland  ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83023709.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Flessenpost een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Flessenpost en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Flessenpost zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Flessenpost en een consument in de webwinkel wordt gesloten.
 6. Webwinkel/website: www.messageinabottle.eu   
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Messageinabottle.eu aan de koper te leveren zaken.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 9. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten door of namens de consument.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Messageinabottle.eu en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Messageinabottle.eu is vrijblijvend. MIB.eu  kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper. In geval van herroeping van het aanbod terwijl betaling door de koper reeds heeft plaatsgevonden, draagt Flessenpost zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van MIB.EU dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van MIB.Eu, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Messageinabottle.eu anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door MIB.eu aan de koper bevestigd.
 4. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van bestellingen vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Messageinabottle.eu behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 4. Messageinabottle.eu spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door MIB.EU vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van MIB.EU treedt niet eerder in dan nadat de koper MIB.EU schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen MIB.EU haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat MIB.EU alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 7. Indien MIB.EU als gevolg van een aan de koper toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hiervan is in elk geval sprake in geval een product wordt geleverd waarop of waarin een door de consument in het bestelproces op de website, geüploade foto of andere afbeelding is verwerkt;
 2. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 1. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door MIB.EU aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij MIB.Eu . Zo spoedig mogelijk nadat MIB.Eu in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal MIB.eu de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag die producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument die producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MIB.EU  retourneren.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. MIB.EU is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij MIB.EU heeft ingediend de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 7. MIB.EU zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de betreffende producten door MIB.Eu zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Flessenpost niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Flessenpost aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Messageinabottle.eu staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, met dien verstande dat de garantie is beperkt tot de eventueel daartoe door Messageinabottle.eu op de website of anderszins uitdrukkelijk vermelde garantietermijnen, doch doet een door Messageinabottle.eu, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen (aanspraken op basis van non-conformiteit) die consumenten jegens Messageinabottle.eu kunnen doen gelden.
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk ter zake bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventuele toepasselijke garantie, dan wel aanspraken van de consument op basis van non-conformiteit, indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid die redelijkerwijs niet voor risico van Flessenpost komt. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Flessenpost en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Messageinabottle.eu zijn uitgevoerd.
 3. In geval van een geldig beroep op garantie of non-conformiteit, maakt de koper ter keuze van Messageinabottle.eu ten hoogste aanspraak op kosteloos herstel dan wel vervanging van het gebrekkige product. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de koper aanspraak op een naar redelijkheid door Messageinabottle.eu vast te stellen financiële compensatie, welke nimmer meer dan de door de koper voor het betreffende product betaalde prijs bedraagt.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Messageinabottle.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Messageinabottle.eu bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Messageinabottle.eu is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Messageinabottle.eu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Messageinabottle.eu gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Messageinabottle.eu verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Messageinabottle.eu gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Messageinabottle.eu op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Messageinabottle.eu ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Messageinabottle.eu  de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders door Flessenpost is vermeld, komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de koper. Voordat een consumentenkoop wordt gesloten, wordt zoveel mogelijk de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele andere bijkomende kosten.
 2. Betaling dient te geschieden op één van de door Messageinabottle.eu aangewezen betaalmethoden (zie https://Messageinabottle.eul/informatie/betalen). Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en bezorgkosten. In geval van een consumentenkoop zal Messageinabottle.eu de consument evenwel niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 3. Messageinabottle.eu is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de koper aan zijn vooruitbetalingsverplichting heeft voldaan. Dit geldt tevens ten aanzien van een consument die uitdrukkelijk voor volledige vooruitbetaling heeft gekozen.
 4. Messageinabottle.eu is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals wat betreft gepersonaliseerde producten, schade veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de overeenkomst of wet voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Messageinabottle.eu kan worden toegerekend.
 2. Flessenpost is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Voorts is Messageinabottle.eu nimmer aansprakelijk voor de schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade behoort te dragen.
 4. De aansprakelijkheid van Messageinabottle.eu is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Messageinabottle.eu betrekking heeft.
 5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Messageinabottle.eu bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit de voorgaande leden van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De koper vrijwaart Flessenpost van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Messageinabottle.eu toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de koper Flessenpost van aanspraken van derden in verband met een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen portretrechten van derden, bijvoorbeeld naar aanleiding van door Messageinabottle.eu gepersonaliseerde producten waarop of waarin foto’s of andere afbeeldingen door Messageinabottle.eu worden of zijn verwerkt.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Messageinabottle.eu geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Messageinabottle.eu hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Messageinabottle.eu of door Messageinabottle.eu aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Messageinabottle.eu is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de producten door Messageinabottle.eu aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Messageinabottle.eu dan wel haar toeleveranciers behouden zich, voor zover deze niet bij de koper of andere derden rusten, alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, de samenstelling en ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merk- en handelsnamen en de op de website weergegeven beeldmaterialen en teksten. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Messageinabottle.eu .
 2. Bij Messageinabottle.eu ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Messageinabottle.eu aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

95.170.74.144
Om je zo goed mogelijk te informeren gebruikt Message in a bottle cookies op haar websites. Door op 'Accepteer cookies' te klikken of door deze website verder te bezoeken ga je akkoord met het plaatsen van cookies.