Garantie

 

1- Garantie en conformiteit

Messageinabottle.eu staat ervoor in dat de producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, met dien verstande dat de garantie is beperkt tot de eventueel daartoe door Messageinabottle.eu op de website of uitdrukkelijk vermelde garantietermijnen.Een door Messageinabottle.eu , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen (aanspraken op basis van non-conformiteit) die consumenten tegen Flessenpost kunnen doen gelden.

2- Garantie procedure

Eventuele gebreken of verkeert geleverde producten dient u binnen 4 weken na levering aan Messageinabottle.eu te melden via het onder aan deze pagina vermelde post- of emailadres.

Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk ter zake bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventuele toepasselijke garantie, dan wel aanspraken van de consument op basis van non-conformiteit, indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid die redelijkerwijs niet voor risico van Flessenpost komt. ( zie algemene voorwaarden)

In geval van een geldig beroep op garantie of non-conformiteit, maakt u, naar invulling door Messageinabottle.eu, ten hoogste aanspraak op kosteloos herstel dan wel vervanging van het gebrekkige product. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt u aanspraak op een naar redelijkheid door Messageinabottle.eu vast te stellen financiële compensatie, welke nimmer meer dan de door de koper voor het betreffende product betaalde prijs bedraagt

Flessenpost is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 

3- Uitzonderingen geldigheid garantie

De garantie geldt niet indien:

  1. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Flessenpost en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Messageinabottle.eu
www.messageinabottle.eu

+31(0)681534575

Merwedeweg 29
2953XK, Alblasserdam

info@messageinabottle.eu

 

 

95.170.74.144
Om je zo goed mogelijk te informeren gebruikt Message in a bottle cookies op haar websites. Door op 'Accepteer cookies' te klikken of door deze website verder te bezoeken ga je akkoord met het plaatsen van cookies.